α Patroklos - Frame Data - SC5

 • Views Views: 23,976
 • Last updated Last updated:
 • Character Notations​

  • RoH = Ring of Heaven
  • JFT = Just Frame Twister (2143a:B)

  Horizontal Attacks​

  Attack IMP DMG JG GRD HIT CH GB
  Petal Slash 12 12 -15 -8 +2 2 X
  :A: :H: :G: cancel
  Petal Slash 12 12,14 -15 -8 +4 +4 X
  :A::A: :H::H: NC
  Rising Red Moon 21* 40 -31 -22 LNC LNC 8
  :a-small::g-small::B: :M: TC
  *Attack occurs after completion of input.
  Rising Red Moon 21* 40 -31 -22 LNC LNC 8
  :a-small:::g-small:::B: :M: TC / Clean Hit C
  *Attack occurs after completion of input.
  Fastest input 3F results in the move being i24.
  Slower inputs result in slower non-JF version.
  Tousled Hair Slash 22 16 -13 -8 0 0 15
  :6::A: :H:
  Tousled Hair Slash 22,45 16,20 -23 -16 +4 +4 13
  :6::A::A: :H::M: NC / STN on CH of 2nd hit
  Willow Slash 21 20 -13 -6 +4 +4 -
  :3::A: :M: TC / ~FC
  Grasscutter 13 12 -11 -6 +8 +8 X
  :2::A: :SL: TC / ~FC
  Sakura Air Combo 22 14 -27 -25 -13 -13
  :1::A: :L:
  Sakura Air Combo 22,43 14,14 -26 -22 -11 -10
  :1::A::A: :L::M: NC
  Sakura Air Combo 22,43 14,14 -26 -22 KND KND
  :1::A:::A: :L::M: NC
  Sakura Air Combo 22 14,14,18(46) n/a n/a KND KND n/a
  :1::A:::A:::A: :L::M::H: NC
  Winter Stitch 21 28 -18 -12 +7 +7 13
  :4::A: :H: TC / Opp. ~BT (hit)
  Stalk Clipper 12 12 -11 -6 +8 +8 (31)
  FC :A: :SL: TC / ~FC
  Sakura Twister 11* 36 -31 -22 KND KND 14
  FC :3::aB: :M: TC[1~] / TJ / Clean Hit C
  * Fastest allowed non-JF input of 2F results in the move being i13.
  Sakura Twister 11* 42 -31 -22 KND KND 12
  FC :3::a-small:::B: :M: TC[1~] / TJ / Clean Hit B
  *Attack occurs after input, fastest allowed input 1F results in the move being i12.
  Stone Seed Draw 17 28 -17 -4 +6 +8 15
  WR :A: :H: TC
  Shadow Blossom 28 20*22*24 -15 -7 +6 +6
  :7:*:8:*:9::A: :H: TJ [3~] / Opp. ~BT (hit)
  Winter Breeze 14 12 -13 -8 +4 +4 -
  BT :A: :H:
  Blind Grasscutter 16 12 -13 -6 +4 +8 -
  BT :2::A: :SL: ~FC

  Vertical Attacks​

  Attack IMP DMG JG GRD HIT CH GB
  Wingbeat Slicer 16 16 -15 -8 +2 +2 (19)*15
  :B: :M: :G: cancel / Only breaks from WL
  Wingbeat Slicer 16 16,16 -15 -8 +4 +4 (14.5)*12.5
  :B::B: :M::M: NC / Only breaks from WL
  Winter Funeral 18* 46 -31 -22 KND KND 13
  :bA: :M: TC
  * Attack begins at completion of input.
  Fastest input results in i19.
  Moonlight Thrust 16 18 -15 -6 +6 +6 16
  :6::B: :M:
  Soaring Bird 19 24 -17 -10 LNC SLNC 12
  :3::B: :M: TC
  Waterfowl Slice 17 18 -15 -8 +2 +2 -
  :2::B: :M: ~FC
  Reverse Pheasant 17 10 -27< -18 -12 -12 (19)*15
  :1::B: :M: Only breaks from WL
  Reverse Pheasant 17 20,43 -17 -8 STN STN (14.5)*12.5
  :1::B:::B: :M::M: NC / JF[F18] / Only breaks from WL
  Heartening Strike 17 24 -21 -12 +2 +2 12
  :4::B: :H:
  Petal Slicer 16 18 -15 -8 +2 +2 -
  FC :B: :M: ~FC
  Shade Thrust 15 14 -24< -20 -4 STN
  FC :3::B: :M: TC
  Shade Thrust 15,42 14,23 -22 -7 KND STN -
  FC :3::B:::B: :M::M: TC / NC / JF[14-16]
  Crescent Blade 17 18 -17 -8 +7 STN 13
  WR :B: :M: TC / CH STN[12]
  Moon Divide 28 24*26*28 -15 -6 +6 +6 13
  :7:*:8:*:9::B: :M: TJ [3~]
  Silver Slicer 18 16 -14 -7 +5 -
  BT :B: :M:
  Windbeat Strike 18 18 -13 -8 +2 -
  BT :2::B: :M: ~FC

  Kick Attacks​

  Attack IMP DMG JG GRD HIT CH GB
  Rising Sun Kick 13 14 -15 -8 +2 2 X
  :K: :H: :G: cancel
  Knee Seduction 15 12 -19 -13 +2 STN
  :6::K: :M: CH STN[?]
  Page Heel Kick 16 16 -13 -8 +2 +2 -
  :3::K: :M:
  Crouching Side Kick 15 16 -15 -14 -2 -2
  :2::K: :L: ~FC
  Fall Kick Extinguish 20 20 -23 -14 KND KND 13
  :1::K: :M: TJ / Opp. FrC (block)
  Keeper Side Kick 18 26 -17 -8 +4 +4
  :4::K: :M:
  Shin Kick 14 16 -15 -14 -2 -2 (31)
  FC :K: :L: ~FC / gRV[-13~-14] / hRV[-1~-2]
  Rising Front Kick 15 16 -13 -8 +2 +2
  WR :K: :M:
  Rising Heel Flame 24 16*18*20 -15 -8 +2 +8
  :7:*:8:*:9::K: :M: TJ [3~]
  Rising Moon Kick 15 16 -14 -7 +3 -
  BT :K: :H:
  Torching Kick 17 14 -17 -14 -2 -
  BT :2::K: :L: ~FC

  Simultaneous Press​

  Attack IMP DMG JG GRD HIT CH GB
  Mirror Blade n/a :SS: -9~11 n/a n/a n/a n/a
  :A+B: :GI: Gains 1 level for each GI:M:[All F5-11]
  -35 on whiff
  Mirror Blade :GI:[Lvl 1-3] n/a 18 n/a :SS: +6 6 n/a
  :A+B: or :A+B::6: :M:
  Mirror Blade :GI:[Lvl 4-5] n/a 20 n/a :SS: LNC SLNC n/a
  :A+B: or :A+B::4: :M:
  Mirror Blade :GI:[Lvl 6-7] n/a 20 n/a n/a STN STN n/a
  :A+B: or :A+B::2: :M: STN[26] Highs must be i19 or faster to connect
  Mirror Blade :GI:[Lvl 8] n/a 20,18,44 n/a n/a KND KND n/a
  :A+B: :M: :AT:
  Mirror Blade :GI:[Lvl 8] n/a 20 n/a n/a -4 -4 n/a
  :A+B: :M: Tip range no :AT:
  Half Moon Shadow 34 24 -27 -16 STN STN
  :2::A+B: :L: ~FC
  Rising Moon 22 16 -27 -16 STN STN 15
  FC :3::A+B: :M: TC
  Sakura Fury Combo 24 20 -19 -14 -4 12
  :B+K: :M:
  Sakura Fury Combo 24 38 - +6
  :B+K: :6::2::B: :M: :AT:
  Sakura Fury Combo 24 71 - KND
  :B+K: :6::2::B: :1::1::A::+::B: :M: :AT: NC
  Silver Moon Combo 24 82 - STN
  :B+K: :6::2::B::4::4::B::+::K: :M: :AT: NC
  Crescent Lash 22 20 -16 -1 KND KND 14
  :2::B+K: :M: Opp. FrC (block) / Low crush [8~]
  Watery Moon 15 26 -26 -16 STN STN 15
  BT :B+K: :M:
  Rainy Moon 15,47 55 -17 +8 LNC LNC 6.5
  BT :B+K:::B: :M::M: :GC: / NC / JF[F13-16]

  8-Way Run Moves​

  Attack IMP DMG JG GRD HIT CH GB
  Shadow Cutter 18 26 -17 -8 +6 +6 15
  :6::(6)::A: :H:
  Shadow Cutter 18 26 -17 -8 +6 STN 15
  :3::(3):*:9::(9)::A: :H: CH STN[8]
  Mist Cutter 17 14 -19 -13 -2
  :2::(2):*:8::(8)::A: :H:
  Mist Cutter 17,42 32 -16 -5 STN STN
  :2::(2):*:8::(8)::A::A: :H::H: NC / Delayable
  Horizon Sweeper 28 22 -23 -16 +2 KND
  :1::(1):*:7::(7)::A: :L: TC / ~FC
  Crescent Slash 20 30 -19 -12 +6 +6 13
  :4::(4)::A: :H: Opp. ~BT (hit)
  Mourning Thrust 19 26 -21 -8 STN STN 13
  :6::(6)::B: :M:
  Rising Crescent 17 24 -20 -11 LNC STN 15
  :3::(3):*:9::(9)::B: :M: TC[11~] / CH STN[15+]
  Shade Barrage 20 18 -25 -16 LNC LNC
  :2::(2):*:8::(8)::B: :M:
  Shade Barrage 20,48 18,18(32) -17 -2 KND KND 10
  :2::(2):*:8::(8)::B::A: :M::H: NC
  Crescent Strike 28 26 -19 -8 LNC LNC 10
  :1::(1):*:7::(7)::B: :M: Opp. FrC (block) / Clean Hit C
  Silver Stab 18 28 -19 -12 STN STN 15
  :4::(4)::B: :M:
  Shadow Hunter 23 20 -15 -4 +8 +8 11
  :6::(6):*:3::(3):*:9::(9)::K: :H: TJ
  Heel Hook Kick 20 24 -19 -8 KND KND 13
  :2::(2):*:8::(8)::K: :M:
  Backspin Snow Sweeper 27 16 -19 -16 +2 +2
  :1::(1):*:7::(7)::K: :L: ~FC / Opp. FrC (hit)
  Shade Roundhouse 19 26 -23 -10 KND KND 15
  :4::(4)::K: :H:
  Kingfisher Divide 33 38*40 -21 -6 STN STN 7
  :6::(6):*:3::(3):*:9::(9)::A+B: :M: Opp. FrC (block) / Clean Hit B / STN[8+]
  Divine Moon 61 50 -26 :UA: STN -
  :4::(4)::A+B: :M: TJ / :G: cancel
  Silver Shadow 14 36 -23 -14 STN STN 13
  :4::(4)::B+K: :H:
  Sliding Scraper 21 26 -25 -22 KND KND
  RUN :K: :L: TJ

  Edge Attacks​

  Attack IMP DMG JG GRD HIT CH GB
  Formless Shade Buster 10* 40 -27 -18 KND KND 15
  :2::aA+B+K: :M: :BE: Clean Hit C
  *Attack occurs at completion of input.
  Fastest allowed input 4F results in i14.
  Formless Last Moon 15 51 -21 -12 KND STN 7
  FC :3::B:::bA+B+K: :M::M::M: :BE: NC / TC
  Formless Silver Night 14 26 -27< 2 STN STN 13
  :(4)::b-small::+::kA+B+K: :H: :GC::BE:
  Transcending Rapture 8 5,50 -35~ -20 KND KND 10
  :2::3::6::2::3::6::A+B+K: :M: :CE::AT: / Invincible[5~] / TS

  Throw Attacks​

  Attack IMP DMG JG GRD HIT CH GB
  Crescent Sweep 17 20 :TH: :TH: KND KND :TH:
  :A+G: :H: :A: break
  Moon Wind 17 55 :TH: :TH: KND KND :TH:
  :B+G: :H: :B: break
  Shadow Descent 17 60 :TH: :TH: KND KND :TH:
  Left :A+G:*:B+G: :H: :A:*:B: break
  Vermilion Moon 17 65 :TH: :TH: KND KND :TH:
  Right :A+G:*:B+G: :H: :A:*:B: break
  Snow Gate 17 65 :TH: :TH: KND KND :TH:
  Behind :A+G:*:B+G: :H: :A:*:B: break (Astaroth, Voldo, and Z.W.E.I. only)
  Dark Water Cutter 17 30 :TH: :TH: STN STN :TH:
  :2::1::4::B+G: :H: :B: break / STN[13]

  Special Stances​

  Ring of Heaven​

  Attack IMP DMG JG GRD HIT CH GB
  Ring of Heaven X X X X +X X :SS:
  :8::A+B: :SS: TJ / ~BT
  Breaking Wave 20 20 -18 -3 STN STN
  RoH :A: :H: ~BT / +11 on hit
  Island Divide 25 14 -22 -12 KND KND
  RoH :B: :M: Opp. FrC (block) / LNC grounded

  Dawn Haze​

  Attack IMP DMG JG GRD HIT CH GB
  Dawn Haze X X X X X X :SS:
  :2::1::4: :SS: TC / Allows instant access to FC attacks

  Twilight Haze​

  Attack IMP DMG JG GRD HIT CH GB
  Twilight Haze X X X X X X :SS:
  :2::3::6: :SS: TC / Allows instant access to 8-Way Run attacks
 • Loading…
Back